Vision

Forsbrokyrkans församlings vision och mål

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

”Nycklar” till visionens förverkligande

Inför 2015 vill vi fortsätta att bejaka följande redan existerande ”nyckelmiljöer”:
Gudstjänsten, som är den viktigaste samlingspunkten i församlingens gemenskap, Spa för själen, Fagernäs, smågrupper, barn- och ungdomsverksamheten, andra samlingar som syftar till andlig fördjupning.

Med anledning av ovanstående formulerar vi mål och utvecklande tankar enligt följande:

Mål: att våra gudstjänster ärar Gud och väcker längtan att följa Jesus Kristus

  • Vi vill verka för att våra gudstjänster får vara Kristuscentrerade och präglade av hängivenhet, värme och öppenhet för Gud, samt att varje gudstjänstfirare, oavsett ålder och bakgrund, blir sedd och bekräftad. Vi vill under året välkomna fler i rollen som gudstjänstledare samt fortsätta vårt ekumeniska samarbete i samband med gudstjänster och liknande samlingar.

Mål: att i Jesu Kristi anda betjäna våra medmänniskor med de gåvor, förmågor och platser som är oss givna

  • Vi vill fortsätta att utveckla samt inbjuda till Spa för själen under vår- och höst-terminen. Vi vill verka för att sommargården Fagernäs får vara en miljö med låga trösklar och Jesus Kristus i centrum. Vi vill genom samarbete i Kristna rådet och med t.ex. Röda Korset göra vårt bästa för att möta de diakonala behov som blir tydliga under året. Under året fokuserar vi särskilt på växande behov av stöd till tiggare i bygden. Vi vill fortsätta att bejaka kontakten med vår vänförsamling i Antsla samt stötta internationella missionsprojekt i Equmeniakyrkan.

Mål: att det ska finnas tillräckligt många smågrupper i församlingen där Gud blir tydlig och människors behov kan mötas

  • Vi vill fortsätta att inbjuda till ”livsnära smågrupper” och vara öppna och lyhörda för behovet av fler grupper samt fler gruppledare.

Mål: att barn- och ungdomsverksamheten får präglas av kärlek, glädje och stabilitet

  • Vi vill efter behov och förmåga stötta Forsbrokyrkans ungdom som har ett särskilt ansvar för vår barn- och ungdomsverksamhet. I synnerhet vill vi uppmuntra och ge vårt stöd till söndagsskoleverksamheten.

Mål: att erbjuda redskap och hjälp till den som vill växa i tro, hopp och kärlek

  • Vi vill fortsätta att inbjuda till enklare nattvardsandakter, böneveckor och liknande där vi på ett vardagsnära sätt kan få hjälp att leva i visionens förverkligande.