Vision

Vision och mål, antagna vid församlingens årsmöte 2018-02-04

Forsbrokyrkans församlings vision och mål

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme
att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

”Nycklar” till visionens förverkligande

Under 2018 vill vi fortsätta vårt utvecklingsarbete tillsammans med handledare från
Region Mitt och liksom tidigare bejaka följande redan existerande ”nyckelmiljöer”:
Gudstjänsten, som är den viktigaste samlingspunkten i församlingens gemenskap, Spa
för själen, Fagernäs, smågrupper, barn- och ungdomsverksamheten, andra samlingar
som syftar till andlig fördjupning.

Med anledning av ovanstående formulerar vi mål och utvecklande tankar enligt följande:

Mål: att våra gudstjänster ärar Gud och väcker längtan att följa Jesus Kristus

 • Vi vill verka för att våra gudstjänster får vara Kristuscentrerade och präglade av
  hängivenhet, värme och öppenhet för Gud, samt att varje gudstjänstfirare, oavsett
  ålder och bakgrund, blir sedd och bekräftad. Vi vill vara öppna för att välkomna
  fler i rollen som gudstjänstledare samt fortsätta vårt ekumeniska samarbete i
  samband med gudstjänster och liknande samlingar.

Mål: att i Jesu Kristi anda betjäna våra medmänniskor med de gåvor, förmågor och platser som är oss givna

 • Vi vill fortsätta att inbjuda till Spa för själen under vår- och höst-terminen. Vi vill
  verka för att sommargården Fagernäs får vara en miljö med låga trösklar och
  Jesus Kristus i centrum. Vi vill söka vägar för hur vi på bästa sätt ska förvalta våra
  kyrkor. Vi vill genom fortsatt ekumeniskt samarbete göra vad vi kan för att möta
  de diakonala behov som blir tydliga under året. Vi vill fortsatt stötta vår
  vänförsamling i Antsla, andra vänner till församlingen samt internationella
  missionsprojekt i Equmeniakyrkan.

Mål: att det ska finnas tillräckligt många smågrupper i församlingen där Gud blir tydlig och människors behov kan mötas

 • Vi vill fortsätta att inbjuda till ”livsnära smågrupper” och vara öppna och lyhörda
  för behovet av fler grupper samt fler gruppledare.

Mål: att barn- och ungdomsverksamheten får präglas av kärlek, glädje och stabilitet

 • Vi vill efter behov och förmåga stötta Forsbrokyrkans ungdom som har ett
  särskilt ansvar för vår barn- och ungdomsverksamhet. I synnerhet vill vi
  uppmuntra och ge vårt stöd till söndagsskoleverksamheten.

Mål: att erbjuda redskap och hjälp till den som vill växa i tro, hopp och kärlek

 • Vi vill fortsätta att inbjuda till enklare nattvardsandakter, bönetillfällen och
  liknande där vi på ett vardagsnära sätt kan få hjälp att leva i visionens
  förverkligande.